top of page
otiga_group_logo_PMS_png.png
  • Forfatterens bildeLars-Fredrik Hoel Aronsen

Derfor trenger vi bemanningsbransjen

Oppdatert: 28. apr. 2021

En ny rapport tydeliggjør den viktige rollen bemanningsbransjen spiller i norsk arbeids-liv. En innstramming eller forbud mot bransjen kan føre til mindre konkurransedyktige næringer og mangel på viktig arbeidskompetanse, advarer rapporten.


Gir muligheter for større fleksibilitet

Rapporten fra Menon Economics stadfester at bemanningsbransjen har en unik samfunnsverdi i form av fleksibiliteten ansettelsesformen muliggjør. Med bemanningstjenester kan bedrifter og offentlige aktører skalere arbeidsstaben sin etter behov. Dette gjør det mulig for norske bedrifter å fordele arbeidskraft utover en rekke bransjer og regioner. Dette er spesielt aktuelt i sektorer med store variasjon i bemanningsbehov, enten dette skyldes variabelt behov for spesialkompetanse som i IT-næringen, sesongvariasjoner som i reiseliv eller på grunn av lite forutsigbar arbeidsmengde som på verft.

Mindre konkurransedyktige næringer

Det er nettopp næringene som har et varierende bemanningsbehov som vil svekkes mest av en regulering av bransjen, viser rapporten. Dette gjelder spesielt reiseliv, jordbruk og næringsmiddelindustrien. I disse bransjene er det ofte store sesongvariasjoner. Dersom man mister muligheten til å opp-og nedskalere arbeidsstyrken, blir bransjene mindre konkurransedyktige, noe som kan føre til at norske bedrifter blir utkonkurrert av utenlandske aktører. Ikke minst vil en innstramning føre til en mer utstrakt bruk av outsourcing. Jobber som vanligvis ville gått til nordmenn vil istedet gå til utenlandske arbeidstakere og spisskompetansen som norsk arbeidsliv besitter vil forbli ubrukt.

Et svekket helsetilbud

En annen viktig næring som vil bli hardt rammet av en regulering av bemanningsbransjen er helse- og omsorgssektoren. Dette er en sektor der omfanget av innleie er lavt, men hvor betydningen er svært stor. Ved å tidvis benytte seg av innleiekandidater kan sykehus og sykehjem sørge for å opprettholde sine tilbud selv ved uforutsette hendelser, ferieavviklinger eller ved annet fravær. Dette er spesielt viktig for stillinger som lege og sykepleier. I disse stillingene utfører man lovpålagte oppgaver som ikke kan gjennomføres av andre typer helsearbeidere. Ved mangel på vikarer risikerer man at store deler av helsetilbudet i Norge svekkes. Rapporten viser nemlig at helse- og omsorgssektoren er helt avhengig av fleksibiliteten som bemanningsbransjen tilbyr. Innen helsevesenet er det et stort behov for medisinsk spesialkompetanse som det finnes lite av flere steder i landet. Dersom muligheten for å leie inn denne kompetansen forsvinner, er det en reell mulighet for at kapasiteten og tilbudet i norsk helsevesen må trekkes ned.

En viktig rolle i norsk arbeidsliv

Til tross for at bemanningsbransjen kun står for mindre enn 2 prosent av årsverkene i norsk arbeidsliv, stadfester rapporten at betydningen av tjenesten er svært viktig for norsk næringsliv. En innstramming eller forbud av bemanningsbransjen vil påvirke en rekke viktige næringer i landet og ikke minst bidra til en lavere sysselsetting. Ved å fortsette ordningen vi har i dag kan vi kan vi unngå tap av norsk arbeidskraft og et svekket norsk næringsliv.

147 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page