top of page
otiga_group_logo_PMS_png.png
  • Forfatterens bildeLars-Fredrik Hoel Aronsen

Likestilling og lederstillinger - like muligheter?

Likestilling er et like aktuelt og diskutert tema, selv i 2019. Mange tar det for gitt at forskjellbehandling i arbeidslivet er noe som hører fortiden til, eller i det minste at ujevnhetene mellom kvinner og menn stadig jevner seg ut. Til tross for en positiv utvikling viser nye undersøkelser at vi fortsatt er langt unna reell likestilling.

Ny målinger av likestillingens status

Nye undersøkelser fra SSB og Fafo avslører likestillingens status i Norge i dag. Ifølge målingene har det skjedd lite fremgang sammenlignet med lignende målinger for ti år siden. Undersøkelsene avslører at lønnsgapet mellom kjønnene fortsatt er stort. Menn tjener i snitt over 160 000 kroner mer i bruttolønn enn kvinner. Det er også adskillig vanligere for kvinner å ha en lavere stillingsprosent enn menn; over tre ganger så mange kvinner som menn har må nøye seg med en deltidsstilling. Resultatene fra undersøkelsene er spesielt oppsiktsvekkende fordi det er såpass stor forskjell i utdanningsnivå mellom kjønnene. Ser man på SSBs tall fra 2017 kommer det frem at kvinner i snitt har høyere utdanningsnivå enn menn i alle av landets kommuner. Dette gapet er størst i Nord-Norge. Til tross for at utdanningsgapet fortsetter å øke, har kvinner enda til gode å ta igjen snittinntekten til menn.

Kjønnsbalansen er markant skjevfordelt også når det gjelder hvilken sektor de to kjønnene jobber. I offentlig sektor er 70% av de ansatte kvinner. Dette er like mange som det var for ti år siden. I privat sektor er tallene nesten like vindskjeve; hele 63% av de ansette er menn. Den vedvarende skjevheten i kjønnsfordelingen i norsk arbeidsliv tyder på at dette er mønstre som det vil ta både tid og innsats for å endre.

«Menn arbeider i større grad heltid enn kvinner, de befinner seg oftere i lederstillinger og har i gjennomsnitt høyere lønn»

(Fafo)


Få kvinnelige ledere

Et spesielt oppsiktsvekkende funn fra undersøkelsene er hvor få kvinnelige ledere vi har i Norge. Kun litt over en tredel av ledere mellom 20 og 66 år er kvinner. Dette tyder på at det på landsbasis er store forskjeller mellom kjønnene og deres muligheter til å klatre i arbeidslivet. I tillegg viser det seg å være vanskelig for kvinner å klatre i rangstigen siden det er så få lederstillinger i kvinnedominerte yrker som sykepleier og lærere. Dette har ført til at flere kvinner tar utdannelser innen felt som tradisjonelt sett har vært mannsdominerte som økonomi, jus og medisin.


Likevel viser målingene at det har skjedd forbedringer sammenlignet med ti år siden. I flere av landets fylker har balansen mellom kjønnene blitt mer utjevnet. Spesielt gjelder dette i Oslo og i de tre nordligste fylkene. Ifølge SSB kan dette skyldes overvekten av høyt kvalifiserte kvinner i forhold til menn i disse områdene. Undersøkelsen tyder nemlig på at det eksisterer et mønster der det er flest kvinnelige ledere i de stedene der utdanningsgapet i favør kvinner er størst.


Hvordan øke balansen?

Hvor mange kvinner det finnes i lederstillinger gir et godt innblikk i likestillingens status i Norge i dag. Balansen mellom kvinnelige og mannlige ledere avslører hvilke muligheter kvinner har til å få stillinger som tradisjonelt har blitt forholdt menn. Selv om man ser en positiv utvikling sammenlignet med ti år tilbake er det fortsatt en altfor ubalansert fordeling av ledere i norsk arbeidsliv.


En organisasjon som jobber bevisst mot å rette opp denne ujevnheten er #ShesGotThis. Organisasjonen, som Otiga Group er et founding partner av, ble opprettet i 2015 og har som mål å bevisstgjøre kjønnsstereotypier og ubevisst partiskhet i arbeidslivet. På denne måten ønsker de å bane vei for at også kvinner skal få de samme mulighetene som menn, spesielt tilknyttet til lederstillinger.


Organisasjonen sluttet seg nylig til et forskningsprosjekt i samarbeid med Senter for likestillingsforskning. Ved hjelp av lokale undersøkelser blant ansette skal de undersøke kjønnsbalansen i ulike selskaper. Ettersom undersøkelsen er basert på data som ansatte i bedriftene selv rapporterer, vil den kunne bidra til å oppdage problemområder i de ulike selskapene og dermed øke vår innsikt om hvordan problemene oppstår og hvordan ubalansen mellom kjønnene manifesterer seg. Organisasjonen hjelper også bedriftene med løsninger på hvordan kjønnsbalansen kan forbedres basert på egne funn og forskning. På sikt er målet til organisasjonen på bevisstgjøre og dermed øke kjønnsbalansen i næringslivet.


Otiga Group bidrar med forskningsdata

Otiga Group og våre selskaper bidrar aktivt til prosjektet. Vi ønsker også å oppfordre andre selskaper til å bidra med data til forskningen, gjennom å anonymt vurdere bedriften man jobber for. Likestilling er ikke noe som skjer av seg selv. Vi mener at det første skrittet mot å endre holdninger og forbedre kjønnsbalansen er å klargjøre hvilke holdninger som eksisterer i de enkelte selskaper og løse disse. På denne måten kan vi på sikt sørge for at både kvinner og menn oppnår reell likestilling i arbeidslivet.


Ta undersøkelsen her!


 

Kilder:


Fafo:

SSB:



877 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page